Obchodní podmínky pro e-shop

společnosti

společnosti Květiny Za oponou s.r.o.

se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, IČ: 05689996, zapsané v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 269008 (dále jen „prodávající“), e-mail: obchod@kvetinyzaoponou.c, tel.: +420 272 700 367.

Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit. Případné změny se stávají účinnými okamžikem jejich zveřejnění v e-shopu, přičemž platí, že každá Smlouva se řídí Obchodními podmínkami účinnými v době jejího uzavření.

 1. Základní pojmy

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v e-shopu prodávajícího provozovaném na internetové adrese http://www.kvetinyzaoponou.cz/eshop (dále jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.2 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

1.3 Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu na dálku o koupi zboží.

1.4 Dopravce je externí společnost, která se zabývá profesionální přepravou zásilek.

1.5 Seznam a ceník zboží a služeb je zveřejněn na e-shopu prodávajícího.

 1. Kupní smlouva

2.1 Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

2.2 Kupní smlouva vzniká odesláním elektronické objednávky. Kupující je povinen řádně vyplnit a odeslat objednávku prodávajícímu prostřednictvím e-shopu. Po odeslání objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem automatické potvrzení o přijetí objednávky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit sjednanou cenu. 

2.3 Kupující nese plnou zodpovědnost za správnost dat uvedených v objednávce a je povinen potvrzení o přijetí objednávky formálně zkontrolovat. V případě nesprávnosti nebo neúplnosti informací je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího na tel. +420 272 700 367 a informaci opravit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel.

 1. Registrace

Má-li kupující zájem zaregistrovat se do databáze věrných zákazníků, může tak učinit vyplněním registračního formuláře. Zaregistrovaný zákazník získává výhodu v podobě zasílání novinek a aktuálních nabídek. Registrace není podmínkou objednávky.

 1. Dodání zboží

4.1 Zboží je kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující zvolil v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z těchto možností:

  • MESSENGER service s.r.o.
  • Dáme rozvoz

4.2 Zboží je kupujícímu doručeno nejpozději do 3 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny. Zásilka vždy obsahuje objednané zboží a prodejní doklad.

4.3 Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží (jméno, adresa, e-mailová adresa a tel. kontakt).

 1. Platební podmínky

5.1. Způsob úhrady kupní ceny je sjednán v objednávce, přičemž pro způsob úhrady byl lze zvolit některou z následujících možností:

5.1.1 Platba bankovním převodem
Kupní cena je uhrazena kupujícím bankovním převodem na účet prodávajícího. Zpracování objednávky je zahájeno až po obdržení platby. Bankovní převod je uskutečněn na vrub účtu Květin Za oponou č. 115-3967520237/0100 vedeného u Komerční banky.

5.1.2 Platba na dobírku

Platbu na dobírku může kupující využít v případě, že z nabízených možností převzetí objednaného zboží zvolil dopravu na jím určenou adresu. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu dopravci při převzetí objednaného zboží.

5.1.3 Platba při osobním převzetí

Při osobním převzetí objednaného zboží v provozovně Květin Za oponou má kupující možnost zaplatit v hotovosti či platební kartou.

5.2 Celková cena objednávky je složena z ceny zboží, z ceny přepravy, z ceny balného a případně z ceny za dobírku. Cena za zboží se řídí ceníkem prodávajícího platným ke dni objednávky. Všechny ceny na e-shopu jsou uvedené včetně DPH.

 1. Předání zboží a reklamace

Zboží se považuje jako převzaté v okamžiku jeho předání kupujícímu. Kupující na základě předání potvrdí dodací list, nebo přepravní list dopravce.

Zásilku je nutné zkontrolovat ihned po převzetí/doručení od dopravce. Případné nesrovnalosti v dodávce je nutné sdělit obratem přes náš reklamační formulář. Předejdeme tak komplikacím při nahlášení v pozdějším termínu.

Reklamace a nároky kupujícího z vadného plnění, jsou upraveny v reklamačním řádu prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 1. Stornování objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Kupující může objednávku stornovat pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na e-mail: obchod@kvetinyzaoponou.cz, a to bezplatně (s výjimkou smuteční a svatební objednávky) do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci. Storno poplatek u smuteční a svatební objednávky je 50 % z ceny objednaného zboží.

7.2 Pokud je objednatel spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „OZ“), má podle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) OZ právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží příjemcem na adresu sídla společnosti.

7.2.1 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty. V případě takového odstoupení od smlouvy smlouva zaniká. Objednatel je povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy na adresu sídla prodávajícího, přičemž lhůta je dodržena odesláním zboží prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží (jako poštovné, balné apod.) prodávajícímu nese objednatel ke své tíži. Prodávající vrátí objednateli přijaté prostředky bez zbytečných odkladů po vrácení zboží objednatelem. V případě, že dle smlouvy bylo zboží dodáno prostřednictvím kurýrních služeb, vrátí prodávající objednateli v souladu s ust. § 1832 odst. 2 OZ pouze cenu zboží, neboť nejlevnějším způsobem dodání zboží je jeho osobní převzetí v provozovně. Prodávající je rovněž oprávněn proti nároku objednatele na vrácení ceny zboží jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody způsobené mu objednatelem vrácením zboží v poškozeném, opotřebovaném, částečně spotřebovaném nebo nekompletním stavu. Formulář odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek.

7.2.2 Ustanovení předchozího odstavce o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1837 písm. e) OZ neuplatní v případech, kdy je předmětem smlouvy dodání zboží podléhajícího rychlé zkáze (tedy například květin). V záležitostech neupravených předcházejícími odstavci se odstoupení od smlouvy řídí příslušnými právními předpisy.

 1. Záměna květin

8.1 Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.

8.2 V případě nutné záměny vyšší než 25 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

 1. Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů 

9.1 Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a určeného místa doručení objednaného zboží. 

9.2 Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nenáleží.

9.3 Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů uvedených v objednávce prodávajícím a předání těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky je nezbytné pro řádné splnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využity pouze k realizaci práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, k plnění povinností prodávajícího daných právními předpisy a v přiměřeném rozsahu pro zasílání informačních e-mailů prodávajícího.

9.4 Kupující prohlašuje, že má souhlas příjemce s poskytnutím jeho osobních údajů prodávajícímu pro účely realizace objednávky zboží, které má být doručeno příjemci. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

9.5 Kupující má právo požádat prodávajícího o sdělení, jakým způsobem je s jeho osobními údaji nakládáno a prodávající má povinnost na tuto žádost odpovědět. Kupující má právo své osobní údaje kdykoliv změnit ve svém on-line zákaznickém účtu.

9.6 Kupující má právo na informaci, zda a jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, dále na provedení úpravy nebo vymazání svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu, pokud již není potřeba těchto údajů odůvodněna realizací práv a povinností z kupní smlouvy či potřeba těchto údajů nevyplývá z právních předpisů. Žádost o informace o zpracování a o provedení výmazu musí být zaslána písemnou formou na adresu Květiny Za oponou s.r.o., Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, nebo e-mailem na adresu obchod@kvetinyzaoponou.cz  a prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím vymazat či provést nezbytné úpravy k navrácení bezchybného stavu. Kupující má právo v dané souvislosti podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud prodávající své výše uvedené povinnosti nesplní.

9.7 Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.8 Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

9.9 Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

9.10 Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.

 1. Autorská práva

Fotografie umístěné na tomto e-shopu jsou chráněny autorským právem společnosti Květiny za oponou, s.r.o., IČ: 05689996, sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1. Neoprávněným užitím fotografií umístěných na těchto webových stránkách se dopustíte protiprávního zásahu do autorského práva této společnosti. Zmíněná společnost v takovém případě podnikne veškeré právní kroky v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby jakýmkoliv protiprávním zásahům do svých práv zabránila, byla jí nahrazena vzniklá škoda včetně ušlého zisku a poskytnuto přiměřené zadostiučinění v penězích. Neoprávněným zásahem do autorského práva se rovněž vystavíte riziku trestního stíhání pro spáchání trestného činu dle příslušných ustanovení z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Reklamační řád

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 6. 1. 2023