Reklamační řád

společnosti Květiny Za oponou s.r.o.

se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, IČ: 05689996, zapsané v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 269008 (dále jen „prodávající“), e-mail: obchod@kvetinyzaoponou.c, tel.: +420 272 700 367.

 1. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží od prodávajícího, anebo i požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo (dále jen „kupující“).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle  § 2161 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, prodávající odpovídá kupujícímu, že:
  2.1 zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím,
  2.2 zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu,
  2.4 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Kupující tímto bere na vědomí, že v nabízeném sortimentu prodávajícího je zboží podléhající rychlé zkáze (řezané květiny). V případě objednávky tohoto druhu zboží nelze zboží reklamovat v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí. Reklamace jsou přijímány pouze bezprostředně po dodání zboží nebo obratem po zjištění nesrovnalostí viz odst. 4.
 4. Kupující nebo příjemce (tj. fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího) přebírá zboží svým podpisem na dokladu o doručení či dodacím listu, a tímto zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu, tj. bez vad. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny) nebo má jiné vady, je kupující nebo příjemce oprávněn převzetí zboží odmítnout, nebo zboží převzít s výhradou jeho poškození či vady, kterou vyznačí na dokladu o doručení či dodacím listu u svého podpisu. Kupující je současně v takovém případě povinen oznámit toto poškození či jinou vadu zboží prodávajícímu na tel. +420 272 700 367nebo na e-mail obchod@kvetinyzaoponou.cz, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl kupující nebo příjemce možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 5. V případě prokazatelného poškození či jiné vady zboží má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží, bezplatné odstranění vady zboží, nebo na jeho výměnu, pokud to není vzhledem k povaze poškození či vady nepřiměřené.
 6. Při uplatnění reklamace vystaví prodávající kupujícími písemné potvrzení s následujícími informacemi:
  a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
  b) co je obsahem reklamace;
  c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
  d) vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 7. Prodávající neodpovídá za poškození zboží, které způsobil kupující, nebo příjemce např. mechanickým poškozením vzniklým neopatrnou manipulací či zanedbáním alespoň základní péče o zboží.
 8. Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.
 9. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím vyplývající z vadného plnění řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.